Untitled Document
Surah Ghashiya
Surah Ghashiya
Ayah 1 & 2
Ayah 3 & 4
Ayah 5
Ayah 6
Ayah 7
Ayah 8,9
Ayah 10,11
Ayah 12,13
Ayah 14,15
Ayah 16
Ayah 17
Ayah 18
Ayah 19,20
Ayah 21
Ayah 22,23
Ayah 24
Ayah 25,26